Verhuurvoorwaarden

 

Egmond Verhuur verhuurt en bemiddelt namens en in opdracht van eigenaren van te verhuren accommodaties. 

Egmond Verhuur

M: (+31) 6 2464 9070

Email: info@egmondverhuur.nl

KvK: 37076171

Btw-nummer: NL813545080B01

IBAN: NL 48 RABO 0315783370

1: Overeenkomst 

 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Egmond Verhuur door de recreant. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de recreant schriftelijk of per email zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan met een kopie van de huurvoorwaarden.
 • Bij boeking via internet wordt de huurder vóór aanvaarding van de bevestiging erop gewezen dat hij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden daarop van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door Egmond Verhuur is de recreant aan deze overeenkomst gebonden. 

2: Prijs en prijswijziging

 • De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld. 
 • Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst. 

3: Reissom & Betaling 

Reissom 

De reissom zoals deze in de bevestiging gepubliceerd staat, bestaat uit het bruto huurbedrag vermeerderd met:

 • Schoonmaakkosten
 • Reserveringskosten
 • Bedlinnen
 • Toeristenbelasting
 • Extra toeslagen (bijv. handdoekenpakket etc.)

Aanbetaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan. Het aanbetalingsbedrag betreft 40% van het bruto huurbedrag. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na dagtekening van de bevestiging in het bezit te zijn van Egmond Verhuur.

Restantbedrag

 • Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de aankomstdag in het bezit zijn van Egmond Verhuur. De recreant is in verzuim als niet tijdig is betaald. 
 • Voor zowel de aanbetaling als het restantbedrag geldt: Als de gast niet tijdig heeft betaald, stuurt Egmond Verhuur de recreant een kosteloze betalingsherinnering, waarin de gast een termijn van drie kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de boeking geannuleerd op de dag van verzuim. Egmond Verhuur heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
 • Als de boeking binnen 4 weken voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4: Wijzigingen recreant

Wijzigingen na totstandkoming van de overeenkomst door de recreant kunnen in overleg met Egmond Verhuur plaatsvinden. Echter, Egmond Verhuur heeft het recht een wijziging te weigeren en/of een berekening te maken van de meer/minderkosten. Indien dit leidt tot een annulering van de overeenkomst dan geldt de annuleringsregeling zoals gesteld in artikel 5.

5: Annulering door de recreant

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan Egmond Verhuur. Deze bedraagt:

 • de verschuldigde reserveringskosten, vermeerderd met:
 • Bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum van aankomst; 25% van de huurprijs;
 • Bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum, 50 % van de huurprijs;
 • Bij annulering binnen 2 tot 1 maand voor de ingangsdatum, 75 % van de huurprijs;
 • Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90 % van de huurprijs;
 • Bij annulering op de dag van ingangsdatum, 100 % van de complete reissom, inclusief alle toeslagen.
 • Bij annulering op de dag van aankomst: 100% van de complete reissom, inclusief alle toeslagen.

Er gelden geen coulance-regelingen meer i.v.m. COVID-19 pandemie!  

6: Annuleringsverzekering 

Indien uw reis als gevolg van een onvoorziene omstandigheid niet door kan gaan of moet onderbreken, dan is het raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten! Dit kan via uw eigen verzekeringskantoor/bank. Wij bieden u de mogelijkheid om via RecreatieVerzekeringen een verzekering af te sluiten, in uw bevestiging ontvangt u hiervoor een link. 

Let op: annuleringsredenen als gevolg van het coronavirus vallen niet altijd onder de dekking van verzekeraars. Laat u goed informeren! 

7: Voortijdig vertrek

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen huurperiode verschuldigd.

8: het gebruik van het vakantieverblijf 

De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.

9: Aansprakelijkheid 

 • De recreant is te allen tijde zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van actuele vereisten, in het bijzonder inzake COVID-19 en het voldoen aan de gestelde maatregelen. 
 • Egmond Verhuur is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. 
 • De recreant is jegens Egmond Verhuur aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na) laten van hemzelf, de mederecreanten en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant (en) en/of derde(n) kan worden toegerekend. 

10: Klachten en aansprakelijkheid

 • Door de recreant geconstateerde gebreken van de accommodatie dienen door de huurder binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, gemeld te worden aan Egmond Verhuur. De recreant dient Egmond Verhuur altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen. 
 • Egmond Verhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (geluids)overlast van aangelegen accommodaties, bouw- en/of renovatiewerkzaamheden etc. 
 • Bij storingen, defecten etc. aan centrale installaties van de woongebouwen waarin de accommodaties van Egmond Verhuur zich bevinden zal Egmond Verhuur zo spoedig mogelijk de gebouw- verantwoordelijke op de hoogte stellen. Egmond Verhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van dergelijke incidenten.

11: Ontbinding van de overeenkomst door Egmond Verhuur 

 • Egmond Verhuur heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor het gehuurde object niet beschikbaar is. Deze omstandigheden kunnen zijn: verkoop van de accommodatie, het onbewoonbaar zijn van de accommodatie, onvoorziene beëindiging van de verhuur door de eigenaar van de accommodatie etc.
 • Indien Egmond Verhuur de accommodatie niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hen niet kunnen worden toegerekend, dan krijgt de recreant in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. Egmond Verhuur zal zich in zo een geval inspannen om de recreant een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.

 

Algemene huurvoorwaarden Egmond Verhuur 01-2022